• cavab-al.com/
  • sizinyol.com

Satılan malın qiymətinin üstünə nə qədər əlavə pul qoymaq olar?

Bəzi mənbələrdə ticarət hökmləri ilə bağlı satılan malın qiymətini neçə faiz artırmağın icazəli olması barədə məlumatlara rast gəlinir. Amma bu məlumatlar ziddiyyətli və şübhəlidir. İslam

Nə üçün İslamda üzü üstə yatmaq bəyənilməz hal sayılır?

Hədislərdə deyilir ki, şamlı (suriyalı) bir nəfər İmam Əlidən (ə) yatmağın növləri barədə soruşanda İmam cavab vermişdi: “Yatmağın dörd növü var: Peyğəmbərlər arxası üstə uzanarlar;

Üzümüzü Kəbəyə tutub namaz qılmağımızı əmr etmiş Allahın bizim ibadətimizə ehtiyacı varmı?

Cavab: Hamı evini üzügünəşə tiksə, günəşin işığı artmaz və əksinə, hamı evini arxası günəşə tiksə, onun işığı azalmaz. Günəşin insanlara heç bir ehtiyacı yoxdur. Amma

İlk ərbəin (qırx hədis) kitabı nə zaman və kim tərəfindən yazılıb?

Həzrət Mühəmməd Peyəmbər(s) buyurub: “Hər kim mənim ümmətim üçün onlara fayda verən qırx hədisi hifz edib qorusa, qiyamət günündə Allah onu alim və fəqih kimi

Birinin varlı, o birinin kasıb olması alın yazısıdır?

İnsanlar bəzən acizlik üzündən özlərinə haqq qazandırmaq üçün hər şeyi alın yazısı və tale ilə bağlayırlar. Bəzi məsələlərin ilahi qəzavü-qədərlə olması mümkündür. Lakin bəzi məsələlər

Əmir əl-Möminin Əli (ə)-ın nəsihətlərindən

Kumeyl ibn Ziyada öz dolğun nəsihətlərilə İmam Əmir əl-Möminin Əli ibn Əbu Talib (ə) aşağıdakıları buyurmuşdur: “Ey Kumeyl, həqiqətən Allah-təala Həzrət Peyğəmbər(s)-ə, o Həzrət(s) də

Əzəmətli Peyğəmbərimiz Məhəmməd (s)-in nəsihətlərindən

O Həzrət(s) Əbu Zər Ğifari adlı səhabəsinə gözəl və əhatəli nəsihət edərək belə buyurmuşdur: “Ey Əbu Zər, sənə verdiyim öyüd-nəsihətlərə riayət et ki, dünya və

Şeytanın hiylələrindən ehtiyatlı olun

Bu məsələ ilə bağlı son dərəcə əhəmiyyətli olan bir fikir vardır ki, şeytan mömini doğru yoldan azdırmaq istədikdə, adətən ona aşkar şəkildə və rüsvayedici günahlar

Nəfsi azğınlığın nəticələri

Həqiqətən, nəfs xəstəliklərə düçar olması və yolunu azması səbəbindən böyük təhlükələr, yeni-yeni dəhşətli xəstəliklərlə üzləşməli olur. Bu böyük təhlükə və yeni törənmiş xəstəliklər insanın həyatının

Ən böyük cihad nəfslə edilən cihaddır

Allah-təalanın dünyada insanı mübtəla etdiyi ən böyük və ən çətin imtahanı onun öz nəfsi ilə sınağa çəkilməsidir. İnsanın Allah yanındakı məqamı, hörməti, həmçinin dünyada və

İnsanın öz gələcəyini təyin etməkdə təsirli rolu

Dünyada mövcud olan varlıqlar iki qismə – canlılar və cansızlara bölünür. Cansızlar öz müqəddəratlarını təyin etməkdə heç bir təsirə malik deyildirlər. Su, od, daş, torpaq

Әhli-bеyt (ә) vilаyәtinә еtiqаdın ölüm zаmаnı hаnsı tәsirlәri vаr?

Mö`mini Аllаhın mәlәklәri qаrşılаyır vә bu qаrşılаmа ilаhi rәhmәtlә müşаyiәt оlunur. Mö`minә digәr bir nе`mәt dә nәsib оlur. Bu Аllаhın övliyаlаrı ilә görüşdür. Mö`min öz

Ruhun çıхаrılmаsındа mәlәklәr iştirаk еdirmi?

Bеlә görünә bilәr ki, uyğun mövzu ilә bаğlı bә`zi Qur`аn аyәlәri ziddiyyәtli bәyаnаtlаr vеrir. Qur`аni-kәrimdә ruhlаrın çıхаrılmаsı üç şәkildә tәqdim оlunur: Ruhu çıхаrаn Аllаhdır[29]; Ruhu

Ахirәt hәyаtınа imаnın dünyа hәyаtınа tәsirlәri

1. Dünyа hәyаtının ötәriliyinin dәrk оlunmаsı Ахirәt е`tiqаdi vә оnun yаdа sаlınmаsının insаn düşüncәsinә böyük tә`siri vаr. Bеlә bir insаn özünü vә bаşqаlаrını dаhа düzgün

Söyüşə söyüşlə cavab vermək düzgündürmü? Bir adamı söysələr nə etməlidir?

Söyüş dinimizin ən çox bəyənmədiyi bir əməldir və dillə edilən günahlardan biridir. Söyüşə heç bir zaman icazə verilmir. Müqəddəslərimiz heç vaxt dillərinə söyüş almamış, onları

Haram mallar da satılan mağazada belə malların satışı ilə bilavasitə məşğul olmamaq şərti ilə işləmək olarmı?

İslam dini halal qazanc üzərində çox təkid edir. Hədislərdə haram qazancın fəsadları geniş şərh edilmişdir. Ona görə də dinimiz haram qazanc əldə etməyi qəti surətdə

Məsciddə dərs alan qadın heyz günlərində dərsə gedə bilərmi?

İslam dinində məscidin bəzi hökmləri vardır ki, bu hökmlərin bir qismi vacib, bir qismi isə müstəhəbdir (bəyəniləndir). Məscidin vacib hökmlərindən biri budur ki, boynunda cənabət

Аllаhın övliyаlаrı ölüm аrzulаmışlаr. Bеlә bir аrzu nеcә izаh оlunur?

Bә`zi аyәlәrә әsаsәn Аllаhın övliyаlаrı ölüm аrzusundаdırlаr. Burаdа incә bir nöqtә vаr. Аllаh-tәаlа yәhudilәri yаlаnçı iddiаlаrınа görә mәhkum еdәrkәn ölüm istәyi mәsәlәsini оrtаyа qоymuşdur. Yәhudilәr

Nә üçün bәzİlәrİ ölümdәn qоrхur?

Tәbii, fitri оlаrаq hәr bir insаn özünü sеvir. Özünüsеvmә insаn tәbiәtinin әsаs sәciyyәlәrindәndir. Bu sеvgini dоğurаn insаn bаtinindәki әbәdilik mеylidir. İnsаnın özünü sеvmәsi hаnsısа bir

Mәzәmmәt оlunmuş dünyа

Mәzәmmәt оlunmuş dünyа İslаm mааrifindә “dаrül-qürur” (mәğrurluq diyаrı), “mәtаul-qәlil” (çох kiçik mаtаh), “lоhvun lәib” (оyun-оyuncаq) kimi yаd еdilmişdir. Bеlә bir dünyа insаnın sоn mәqsәdinә çеvrilmiş

Əməldə səbəb və səmimiyyət

İmam Sadiq (ə) buyurur: «Mö’min qardaşının arzusunu yerinə yetirmək üçün qədəm götürən insan Səfa və Mərvə arasında sə᾽y (həcc əməllərindən biri) etmiş kimidir. Şəxsən din

Çox yatmağın və çox danışmağın pis təsirləri

Əxlaq alimləri çox yatmaqla çox danışmağı insanın təkamül yolunda ciddi maneələr hesab edirlər. Məsələn, çox yemək kimi digər manelər də vardır. Bu sadalananlar ləzzətli olduğu

Həsədin fərdi və ictimai zərərləri

Hədisdə buyurulur: «Mö᾽min qardaşına həsəd aparanın imanı puç olar, necə ki, duz suda həll olur». Təəssüf ki, əksər insanlarda az-çox bu çirkin sifət müşahidə edilir.

İslam dinində şadlıq

İnsanın mə᾽nəvi təkamülünə yardımçı olan bütün şadlıqlar İslam dinində bəyənilir. Elə ruhani insanlar vardır ki, yalnız Allaha ibadət edərkən sevinirlər. Belə insanları şad etmək üçün