• cavab-al.com/
  • sizinyol.com

Əməllərinin düzgünlüyünə əmin olmaq üçün onları ardıcıl təkrar edən vasvası adamın ibadətləri hansı hökmdədir?

Vasvasılıq psixologiyadan qaynaqlanan arzuolunmaz bir haldır. Vasvasılıq insan üçün artıq problemlər yaradır, onu gərginlikdə saxlayır, zehni və fiziki mənada yorur, vaxtını alır. Ona görə şəriətimiz

İnsanın təqlid etdiyi müctəhid dünyasını dəyişərsə, nə etməlidir?

Cəfəri məzhəbinə əsasən, özü müctəhid olmayan və ehtiyata əməl etməyən şəxs mütləq şəriətdə nəzərdə tutulmuş şərtlərə cavab verən bir müctəhidə təqlid etməli, yəni şəriət hökmlərini

Mükafat və əzab verilərkən şəxsiyyət nəzərə alınacaqmı?

Quran peyğəmbərlərin xanımlarına buyurur: “Sizdən hansı biriniz açıq-aşkar çirkin iş görsə, onun əzabı ikiqat olar; Hər kim Allaha və rəsuluna itaət edib yaxşı işlər görsə,

Kafirlərə və günahkarlara necə yanaşmaq lazımdır?

Cavab: Hədisdə buyurulur ki, özünü başqalarından üstün bilən şəxs təkəbbür əhlidir.[31] İnsanların aqibətini bilmədiyimiz üçün onlar haqqında tələsik mühakimə yürüdə bilmərik. Bə`zən günahkar sonda mö`min,

Allah zalımlara və günahkarlara nə üçün möhlət verir?

Cavab: Su və elektrik enerjisi təchizatı idarələri bütün mənzillərə su və işıq verir. Kimi bundan düzgün istifadə edir, kimi qaydaları pozur. Allah insanı azad yaratmışdır

Ruhumuzun, daxili tutumumuzun böyüməsi üçün nə edək?

Həzrət Əli (ə) buyurur: “Ruhunda Allah əzəmətli olan şəxs üçün başqa hər nə varsa cılızdır.” Yer üzündə olduğumuz vaxt bir hektar torpaq bizə böyük görünür.

Allah hamıya məhrəm olduğu halda, namazda örtünməyi vacib edən nədir?

Cavab: Geyim yalnız naməhrəmə görə yox, həm də ədəbə görədir. İnsanlar, adətən evdə sadə geyinir, evə qonaq gəldikdə isə ehtiram göstərərək paltarlarını dəyişirlər. Daha böyük

Bir zərrə şirk və riyakarlıq qatqısı olan əməl nə üçün qəbul olunmur?

Cavab: Allah buyurur ki, ən üstün şərik mənəm, həm mənə, həm də başqasına görə görülən əməldə öz payımı mənə şərik edilənə verirəm, əməlinizin savabını ondan

Əgər namaz insanı çirkin işlərdən uzaqlaşdırırsa, nə üçün bəzi namaz qılanlar günaha yol verir?

Cavab: İçi boş toxum heç vaxt cücərmir. Qəlbin iştirak etmədiyi diqqətsiz namaz içiboş toxum kimidir. Dodaqların, belin, boyunun hərəkətindən əlavə, namazda qəlbin iştirakı zəruridir. Məktəb

İnsanın başına gələn xoşbəxt və bədbəxt hadisələrdə Allahın rolu nədir?

Cavab: Qur`an buyurur: “Sənə yetişən hər bir yaxşılıq Allahdan, pislik isə özündəndir.”[15] Həm öz oxu, həm də günəş ətrafında fırlanan yer kürəsinin bir üzü qaranlıq

İnsan “la ilahə illəllah” cümləsini deməklə necə xilas ola bilər?

Cavab: Belə bir xilas haqqında danışan hədislərdə təkcə dil hərəkəti nəzərdə tutulmur. Hədisin ərəbcə bəyanı belədir: “qulu la ilahə illəllahu tuflihu.”[21] “Tuflihu” “cücərmə” mə`nasındadır. Əkinçiyə

Birinin varlı, o birinin kasıb olması alın yazısıdır?

İnsanlar bəzən acizlik üzündən özlərinə haqq qazandırmaq üçün hər şeyi alın yazısı və tale ilə bağlayırlar. Bəzi məsələlərin ilahi qəzavü-qədərlə olması mümkündür. Lakin bəzi məsələlər

Sehr və cadunu eyni yolla batil etmək olarmı?

Sehr və cadu ilə məşğul olmaq dinimizdə haram sayılır. Hətta müqəddslərin hədislərində bu iş küfrə və Allaha şərik qoşmağa bərabər tutulub. Bir kəsə sehr və

“Əmali” kitabı nə deməkdir?

Əmali ərəb dilində “imla” sözünün cəmidir. Keçmişdə hədislər ya şifahi, ya da yazılı şəkildə ötürülürdü. Yazılı şəkildə hədis ötürülməsinin ən geniş yayılmış formalarından biri imla

Namazın sonundakı salamlar kimə ünvanlanır?

Namazın sonunda 3 salam verilir. Bu salamların mənası və ünvanı barədə fərqli fikirlər vardır. Birinci salam, mətnindən də göründüyü kimi, Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərə (s) ünvanlanıb.

Qadın hicaba keçdikdən sonra əvvəlki şəkillərini baxmaq üçün naməhrəmə verə bilərmi?

Hicab qadına vacib olan bir hökmdür və qadın mütləq naməhrəmlərin yanında örtünməlidir. Bunu etməyən qadın günah qazanır. Qadının real vəziyyəti ilə təsviri, şəkli, videosu da

Niyə Həzrət Muhəmmədin (s) ən böyük möcüzəsi Quran sayılır?

Peyğəmbərlərin möcüzələri adətən zamana və şəraitə uyğun olurdu. Məsələn, Həzrət Musanın (ə) zamanında sehrbazlıq geniş yayıldığı üçün, Allah sehrbazları ifşa edən möcüzəni (ilana dönən çəliyi)

Bəşəriyyət səma kitabına ehtiyaclıdırmı?

Cavab: Bütün zavodlar istehsal etdikləri məhsulu satışa çıxararkən ona “istifadə qaydaları” adlı kitabça əlavə edirlər. İstehsalçıdan başqasının belə bir kitabça yazmağa ixtiyarı varmı? Əlbəttə ki,

Allahın yalnız təqvalılardan əməl qəbul etməsi adi və günahkar insanları ümidsizləşdirmirmi?

Cavab: Quran buyurur: “Allah yalnız təqva sahiblərindən (pəhrizkarlardan) qəbul edər.”[8] Təqvanın dərəcələri var. Kimi Allahdan çox, kimi isə az qorxur. Amma hamı nə dərəcədəsə varlıq

İnsanların islahı (əmr be məruf və nəhy əz münkər) ilə məşğul olmaq bütün müsəlmanlar üçün, yoxsa xüsusi bir qrup üçün vəzifədir?

Cavab: Əgər birtərəfli yolda bir maşın hərəkətin əksinə şütüyərsə, ona həm yoldakı maşınlar xəbərdarlıq etməli, həm də polis bu maşını saxlamalıdır. Allah insanların doğru yola

Bütün müsəlmanlar mömindir, yoxsa müsəlmanla mömin arasında fərq var?

Cavab: “Nəsr” surəsinin ikinci ayəsində insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqları bildirilir. “Hucurat” surəsinin 14-cü ayəsində isə bəyan olunur ki, “hələ ki, iman sizin qəlbinizə

Həqiqəti olduğu kimi görə bilərikmi?

Cavab: “Bəqərə” surəsinin 282-ci ayəsində buyurulur:”Allahdan çəkinin ki, o sizə həqiqəti öyrətsin”. Təqva bütün pisliklərdən və çirkinliklərdən uzaq olmaqdır. Günahkar insan bir çox həqiqətləri dərk

Quranda bəzi insanların heyvana bənzədilməsi təhqir deyilmi?

Cavab: Heyvanların faydası və bə`zi insanların əməlləri nəzərdən keçirilsə Qur`anın “onlar heyvan kimidirlər, bəlkə, daha çox zəlalətdədirlər”[3] bənzətməsinin məntiqə uyğun olduğunu görərik. Ən qiymətli libas

Nə üçün salehlər çətinlik, günahkarlar isə rifah içində yaşayır?

Cavab: Allah salehləri, öz dostlarını sevdiyi üçün hər hansı səhvə görə onları dərhal cəzalandırır ki, onlar öz səhvlərinə diqqətli olsunlar. “Haqqə” surəsinin 44-45-ci ayələrində buyurulur: