• cavab-al.com/
  • sizinyol.com

Quranda bəzi insanların heyvana bənzədilməsi təhqir deyilmi?

Cavab: Heyvanların faydası və bə`zi insanların əməlləri nəzərdən keçirilsə Qur`anın “onlar heyvan kimidirlər, bəlkə, daha çox zəlalətdədirlər”[3] bənzətməsinin məntiqə uyğun olduğunu görərik. Ən qiymətli libas

Necə olur ki, bəzi əməllərə görə saysız hesabsız mükafat verilir?

Cavab: Rəvayətə görə, camaat namazında namaz qılanların sayı çox olduqca qılınan namazın savabı da çox olur. Bu say on nəfərə çatarsa, namazın savabı hesaba gəlməz.

Üzümüzü Kəbəyə tutub namaz qılmağımızı əmr etmiş Allahın bizim ibadətimizə ehtiyacı varmı?

Cavab: Hamı evini üzügünəşə tiksə, günəşin işığı artmaz və əksinə, hamı evini arxası günəşə tiksə, onun işığı azalmaz. Günəşin insanlara heç bir ehtiyacı yoxdur. Amma

Batildə qərq olmağın üç qismi

Batildə qərq olmağın birinci qismi kafir və mürtəd olmaq, ikinci qismi haram, üçüncü qismi isə məkruhdur (xoşa gəlməz işlər). Birinci qisim, küfr və mürtədlik üsulid-dinə

Namazda “hüzuri-qəlb” (qəlbin iştirakı) halının mənası nədir?

Namazın ədəblərindən biri də bütün diqqəti namaza yönəltmək və kənar düşüncələrdən uzaq olmaqdır. Buna dini mənbələrdə “hüzuri-qəlb”, yəni qəlbin namazda hazır olması, qəlbin namazda iştirak

Əsəbiləşəndə qəzəbi yatırmaq üçün nə etmək faydalıdır?

Qəzəb dinimizdə ən bəyənilməz hallardan biri sayılır. Atalarımız: “Hirsli başqa ağıl olmaz” demişlər. İslam əxlaqında da qəzəb bir çox pisliklərin mənbəyi sayılır. Quranda buyurulur ki,

Qurani-Kərimin hər hansı ayəsinin hökmü sünnə vasitəsilə nəsx ola bilərmi?

Nəsxin, yəni hökmün ləğv olunub yeni bir hökmlə əvəz edilməsinin bir neçə növü vardır ki, onlardan biri də Quran ayəsinin hökmünün sünnə vasitəsilə nəsx olmasıdır.

“Kim nəfsini tanısa, Rəbbini tanıyar” kəlamı kimə məxsusdur?

Bu kəlamın mənbəyi barədə fikirlər fərqlidir. Əllamə Məclisi “Bihar əl-ənvar” kitabında bu cümləni Həzrət İdris Peyğəmbərə (ə) nazil olmuş səhifələrin mətnində qeyd edir. Bəzi alimlər

Publishing core principle & tutoring pedagogy disjunction.

The organization helps to ensure that pupils are in a place of growing article solutions that match to their own spend. Obtain the aid of

Quran cənnət əhlini belə vəsf edir

Hər şeydən əvvəl Qurani-kərimdə dönə-dönə vurğulanır ki, insanın cənnətə düşmə ehtimalı imanla saleh əməlin vəhdəti sayəsində mümkündür. “Mömin olub yaxşı işlər görən kişi və qadına

Mənəvi təkamülə nail olmaq üçün ən səmərəli yol hansıdır?

Bunun ən yaxşı yolu İslam əxlaqında çox təkid edilmiş əməl olan nəfsi hesaba çəkməkdir (əxlaq kitablarında buna “mühasibeyi-nəfs” deyirlər). Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) bu barədə

İmam-Zamanın salamatlıq duası kimi tanınan məşhur duanın mötəbər mənbəyi varmı?

“Allahummə kun li-vəliyyikə” sözləri ilə başlayan bu duanı adətən namazdan sonra oxuyurlar. Dua Həzrət İmami-zamanın (ə) salamatlığına və zühurunun tezliyinə yönəlib. Duanın fərqli variantlarına müxtəlif

How exactly to Create a Heart Using The HubTool

During GAMSAT prep, you have to understand how exactly to think of robust justifications when you're composing your composition. Current affairs which are associated with

İbadət edənlərin üç qismi

İmam Sadiqdən (ə) nəql olunmuş bir rəvayətdə ibadət edənlər üç dəstəyə bölünür: Allaha cəhənnəm əzabı qorxusundan ibadət edənlər − bu qulların ibadətidir; Allaha mükafat ümidi

İlahi mərifətə çatmaq üçün addım

Bəs insan yalnız Allahı yadda saxlamaq üçün nə etməlidir? Bizim vacib əməlləri yerinə yetirməkdə məqsədimiz cəhənnəm əzabından qurtarmaqdır. Olsun ki, Allah əmrini yerinə yetirməyənlər üçün

Axirət əhlinin dünyapərəstlərdən mühüm fərqi

Axirət əhlinin on doqquzuncu xüsusiyyəti dünya və axirətin onların nəzərində fərqsiz, eyni olmasıdır. Bu xüsusiyyətin də o biri xüsusiyyətlər kimi mərtəbələri vardır. Dünyapərəstlərin isə axirətə

Din alimlərinin və övliyaların həya xüsusiyyəti

Din alimləri və Allah dostları arasında həya bariz təcəssüm etmiş bir xüsusiyyətdir. Müasir alimlərdən sayılan mərhum Əllamə Təbatəbai o qədər həyalı olmuşdur ki, gözünü ətrafdakıların

Namazın əhəmiyyəti və dəyəri

Namaz böyük əhəmiyyətə malik olduğundan və insanın əbədi səadətində tə’sirli rol oynadığından şeytan var qüvvəsi ilə çalışır ki, bizi həqiqi namazın feyzindən məhrum etsin. Buna

Allah zikri ilə ilahi məhəbbət arasındakı əlaqə

Allahın zikri və xatırlanması ona məhəbbətdən qaynaqlanır. Allaha məhəbbət artdıqca insan onu daha çox zikr edir. Bu bağlılığı adi dünyəvi işlərdə də təcrübədən keçirmək olar.

İlahi məhəbbətə aparan yol

Hər kəs Allaha iman əsasında başqalarını sevərsə, kimsəni Allaha həqiqi bəndəliyinə və təqvasına görə dost tutarsa, ümidvar olmalıdır. Çünki bəndələrə, Allah dostlarına olan məhəbbət insanı

Allah-təalanın insana xeyirxahlığı

Qüdsi bir hədisdə Allah-təala Həzrət Musaya xitabən buyurur: “Ey Musa, mö’min bəndə mənim ən sevimli məxluqumdur. Əgər ona bir çətinlik üz verirsə, onun xeyiri həmin

Quran baxımından təvəkkülün mahiyyəti

“Təvəkkül” sözü “vəkalət” kökündəndir və İslam lüğətində insanın Allahı özünə e’tibarlı bir dayaq seçməsi, bütün işlərini ona həvalə etməsi mə’nasında nəzərdə tutulur. Bir hədisdə İslam

Riza və təvəkkül məqamı

Me’rac hədisi əziz İslam Peyğəmbərinin (s) Allahın müqəddəs zatı hüzuruna ünvanladığı suallardan ibarət qüdsi hədislərdəndir. Allah-təala həzrət Peyğəmbərin (s) suallarını bu hədisdə cavablandırır. Həzrət Peyğəmbər

“Fərəc” nə deməkdir?

“Fərəc” sözü çətinlikdən qurtulmaq, xilas olmaq mənasını verir. Bununla On ikinci İmamın (ə) zühuru nəzərdə tutulur. İmamın zühurunu gözləmək, həmin günün intizarında olmaq ibadət qədər