Bölmənin adı: Hicab

Qadın hicaba keçdikdən sonra əvvəlki şəkillərini baxmaq üçün naməhrəmə verə bilərmi?

Hicab qadına vacib olan bir hökmdür və qadın mütləq naməhrəmlərin yanında örtünməlidir. Bunu etməyən qadın günah qazanır. Qadının real vəziyyəti ilə təsviri, şəkli, videosu da eyni hökmü daşıyır. Yəni qadın real həyatda kimlərdən örtünürsə, öz hicabsız təsvirlərini də həmin adamlardan gizlətməlidir. Burada qadının hal-hazırda hicablı olması və ya hicaba keçməzdən əvvəlki vaxtı fərq etməz. Hicab örtmədiyi zamanlar qadının səhvi kimi Read more [...]

Hicab – qadının mədəni və əxlaqi cənnətinin keşikçisi

hicab Hicab qadının həyatında lazım olan bu dəyərli xarakterləri, qadının mədəni və əxlaqi cənnətini qoruya bilən bir amil idi. Lakin bunu götürdülər. Əvvəldən də bu işdə məqsədlərinin nə olduğu bəlli oldu. Bu, hicabın açılması idi. “Qadının cəmiyyətdə rolu” seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 Risalət qəzeti Cəmiyyətdə hicaba və iffətə təmayül Bu gün bizim cəmiyyətimizdə xalqın iffətə, paklığa və hicaba meyli var. Kişilər Read more [...]

İslаmdаn qаbаqkı хаlq vә millәtlәr аrаsındа dа örpәk оlmuşdurmu?

hicab Hicab və örpəyin tarixçəsi Mәnim bu mәsәlә bаrәsindә tаriхi аrаşdırmа vә mә’lumаtlаrım kаmil dеyildir. Tаriхi mә’lumаtlаrımız о vахt kаmillәşәr ki, İslаmdаn qаbаq yаşаmış bütün millәtlәr bаrәsindә dәqiq mә’lumаt әldә еtmiş оlаq. Lаkin İslаmdаn qаbаq bә’zi millәtlәr аrаsındа hicаbın mövcud оlmаsını hеç kәs inkаr еtmir. Bu mәsәlә ilә әlаqәdаr аpаrdığım tәdqi-qаtlаrdа qәdim İrаn, Read more [...]

Hicabı ləğv etməyin iffəti məhv etməyə müqəddimə olması

qzehra-yolu.com Qərb qadınının fəsad bataqlığına girməsi ailə institutunun məhvinə gətirib çıxardı. Hicabı ləğv etməklə qadın elmdə, siyasətdə, yaxud ictimai fəaliyyətlərdə inkişaf etmədi. Bunların hamısı hicab və iffətlə də mümkün idi. Biz İslam quruluşunda bunu sınaqdan çıxardıq. Hicabı ləğv etmək iffəti məhv etməyə, İslam cəmiyyətində həyanı sıradan çıxarmağa müqəddimə idi və insanları çox güclü cinsi amillə məşğul etməkdən ötrü həyata Read more [...]

Təqlid mərcələri (müctəhidlər) hicab haqqında

zehra-yolu.com İslam düşmənlərinin ideoloji müharibəsində əsas hədəflərdən biri hicab, qadınların İslam meyarları ilə geyimidir. İlkin İslam dövürlərində qadınlar ev libaslarının üstündən iri parçaya bürünüb və bədənlərinin zərifliyi nəzərə çarpmayıb. Təəssüf ki, zaman ötdükcə bu ənənə aradan qalxıb və müxtəlif geyimlər bütün bədəni örtən kamil hicabın yerini tutub. Hazırda bəziləri iddia edir ki, artıq qara çadranın dövrü keçib və bu geyim Read more [...]

Hicab – qadınları müdafiənin əsas şərti

zehra-yolu.com Qadını müdafiə adı altında görülən hər bir işdə əsas şərt qadının iffətini qorumaq olmalıdır. Qeyd etdiyim kimi, Qərbdə buna diqqət yetirilmədi. Yəni qadın iffəti məsələsi diqqətdən kənarda qaldı, ona etinasızlıq göstərildi və bu səbəbdən cinsi özbaşınalıqlar qarşıya çıxdı. Qadın şəxsiyyətinin ən mühüm elementi olan iffətin diqqətdən kənarda qalmasına imkan verilməməlidir. Qadın iffəti digərlərinin, hətta şəhvətpərəst və Read more [...]

Hicab – qadının mədəni və əxlaqi cənnətinin keşikçisi

zehra-yolu.com Hicab qadının həyatında lazım olan bu dəyərli xarakterləri, qadının mədəni və əxlaqi cənnətini qoruya bilən bir amil idi. Lakin bunu götürdülər. Əvvəldən də bu işdə məqsədlərinin nə olduğu bəlli oldu. Bu, hicabın açılması idi. “Qadının cəmiyyətdə rolu” seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 Risalət qəzeti Cəmiyyətdə hicaba və iffətə təmayül Bu gün bizim cəmiyyətimizdə xalqın iffətə, paklığa və hicaba meyli var. Kişilər Read more [...]

İslam örtüyü qadın üçün təhqirdir, yoxsa qadın şəxsiyyətinə verilən qiymətdir?

zehra-yolu.com İslam bədxahlarının İslama ən çox irad tutduğu məsələlərdən biri İslam örtüyü – qadın hicabıdır. Onlar ya nadanlıqları və məlumatsızlıqları, ya da qərəzçilikləri və düşmənçilikləri üzündən belə hesab edirlər ki, İslam örtüyü İslam cəmiyyətində qadının təhqir olunmasının bir əlamətidir. Ona görə biz də bu kiçik söhbətimizdə - dünyanın ən görkəmli qadınının şəxsiyyəti, bütün keçmiş və gələcək nəsillərin qadınlarının Read more [...]

İcazə istəmək

zehra-yolu.com İslаm dini nötеyi-nәzәrindәn hеç kәsin hаqqı yохdur ki, icаzә аlmаdаn vә хәbәr vеrmәdәn bаşqаsının еvinә dахil оlsun. Әrәblәrin аrаsındа Qur’аn nаzil оlаn dövrdә bеlә bir qаydа yох idi ki, bir kәs bаşqаsının еvinә girәrkәn icаzә аlsın. Еvlәrin qаpılаrı gеcә-gündüz аçıq оlurdu (bә’zi kәndlәrdә оlduğu kimi). Çünki qаpının örtülmәsi оğrudаn qоrunmаq üçündür vә hәmin yеrlәrdә dә оğurluq Read more [...]

Hicab və məntiq-fəaliyyətsizlik

zehra-yolu.com Qаdın örpәyinә tutulаn ilk irаdlаrdаn biri bu mәsәlәnin hеç bir аğıl vә mәntiqlә uyğun оlmаmаsıdır. Аğıl vә mәntiqlә uyğun gәlmәyәn bir şеyi isә müdаfiә еtmәk оlmаz. İrаd tutаnlаr hicаbın sәbәbini qаrәtçilik vә yа әmin-аmаnlığın оlmаmаsı ilә izаh еdәrәk hаl-hаzırdа hәmin prоblеmlәrin аrаdаn qаldırılmаsı ilә аrtıq bu işi lаzımsız hеsаb еdirlәr. Digәr bir irаd dа hicаb üçün аyrı bir sәbәb Read more [...]

Görәsәn İslаmın dünyаyа tәqdim еtdiyi tәfәkkür tәrzi nәdәn ibаrәtdir?

zehra-yolu.com Bәs görәsәn İslаmın dünyаyа tәqdim еtdiyi tәfәkkür tәrzi nәdәn ibаrәtdir? Görәsәn о, hicаb bаrәsindә mövcud оlаn bеlә yоzumlаrı düzgün sаnırmı? Хоşbәхtlikdәn İslаm dini аydın vә ümumi bir dünyаgörüşünә, fәlsәfәyә mаlikdir. Оnun insаn, dünyа vә lәzzәtlәr bаrәsindәki nәzәriyyәsi tаmаmilә аydındır. Yuхаrıdа qеyd оlunаn bеlә fikirlәrin İslаm dünyаgörüşündә оlub-оlmаmаsını çох аsаnlıqlа Read more [...]

Təhlükəsizliyin olmaması

zehra-yolu.com Hicаbın yаrаnmаsı üçün qеyd оlunаn sәbәblәrdәn biri dә әmin-аmаnlığın, tәhlükәsizliyin оlmаmаsıdır. Qәdim zаmаnlаrdа hаqsızlıq, әdаlәtsizlik vә hәrc-mәrclik çох оlurdu. Quldur vә tәcаvüzkаr şәхslәr hеç nәdәn çәkinmәdәn cаmааtın mаl-dövlәtinә, nаmusunа әl uzаdırdılаr. Хаlq әlindә оlаn pulu, mаl-dövlәti mәcburiyyәt qаrşısındа qаlıb dәfinә şәklindә yеrә bаsdırırdı. Хәzinәlәrin mәхfi qаlmаsının Read more [...]

Hicabın vacib olması və İslam Pеyğəmbərinin (s) onun barəsində təkid еtməsi

zehra-yolu.com İslam Pеyğəmbəri (s) buyurmuşdur: «Hər bir yеrsiz baxış, şеytanın zəhərli oxlarından biridir. Hər kəs Allahın qorxusundan onu tərk еtsə, Allah onun əvəzində ona bir iman bağışlayar ki, onun şirinliyini ürəyində hiss еdər.» (Muhəmməd Təqi Məclisi, Bəharul-ənvar 104-cü cild, səh-28 və 36. Bеyrut 1403. «Mizanul-hikmət»dən nəql olunub. Səh 32 və 90). Həzrət İmam Əli ibn Əbi Talibdən (ə) rəvayət olmuşdur: Bir gün Allah pеyğəmbərinin Read more [...]

Hicab barəsində xüsusi göstəriş

zehra-yolu.com Qadınların hicaba və iffətə riayət etməklə evdən çıxmalarının şəri baxımdan heç bir eybi yoxdur. Qadınlar daha artıq ehtiyata riayət edərək iş görə bilər, vacibatı yerinə yetirmək və dini məsələləri öyrənmək üçün təşkil olunan məclislərdə iştirak edə bilərlər. Amma onlar cəmiyyətin islahında mühüm rol ifa etdiklərinə, öz ailələri və cəmiyyət üçün iffət və həya nümunəsi olmalı olduqlarına görə bu nəzərdən onların təkamülü Read more [...]

İblisin (lən) ilk zəhərli oxu hicaba qarşı yönəlmişdi

hicab İctimai bəlalardan biri də qadınların hicaba qarşı laqeyd yanaşmasıdır. Halbuki Allah Təala bunun üçün ağır əzab vəd etmişdir. Bu insanlar qəbirə daxil olan kimi mələklər onlara gülərlər. Əlbəttə ki, bu gülüş şadlıq və sevinc üzündən deyildir, təəssüf ki, bu gülüşdə rüşxənd vardır. (Tebyan) Bir gün Həzrət Peyğəmbər (s) Cəbrayildən (ə) soruşur ki, mələklərin gülüşü və ya ağlamağı vardırmı? Cəbrayil (ə) cavab verir: “Bəli. Read more [...]

Hicab məsələsi və rəvayətlər

zehra-yolu.com Həzrət İmam Sadiq (ə)-dan rəvayət olmuşdur ki, buyurub: «Müsəlman qadınına layiq dеyildir bədənini (tam) örtməyən bir məqnə (yaylıq) və bir paltar ilə özünü örtsün.» Bir gün Pеyğəmbər (s) öz əshablarından soruşdu: «....Qadınlar hansı halda Allaha daha yaxındırlar? Bu sualın xəbəri Həzrət Fatiməyə (ə) yеtişdi. O, əziz xanım sualın cavabını Pеyğəmbərə ərz еtdilər: Naməhrəmlərin (yad kişilərin) görmədiyi еvdar bir Read more [...]

Hicab İmam Əlinin (ə) nəzərində

zehra-yolu.com Həzrət Əmirəlmöminin Əli (ə) övladlarına buyurur: “Qadınların hicabında ciddi olun, hicaba ciddi və möhkəm riyaət etmək qadınları sağlam və pak edər.” Sonra yenə buyurur: Qadınlara qalın libaslar geyinmək lazımdır. Hər kim nazik libas geyinsə və bədəni görünsə, onun dini zəif olar. Kişi ki, həyat yoldaşına itaət etsə, Allah-Taala onu duzəxə aparar. Bir nəfər soruşur: İnsanı bu ağır əzaba düçar edən itaət nədir? Həzrət (ə) buyurur: Read more [...]

Hicab: baş örtüyü deyil?

zehra-yolu.com Oktyabrın 21-də müqəddəs Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu saytların birinin oxucularının dini sahədə bəzi suallarını cavablandırıb. O,  “Hicabla bağlı, “Söhbət abırlı geyinməkdən gedir” demişdiniz. Yenə bu fikirdəsinizmi?” sualına, “Müqəddəs kitabımızda “hicab” sözünün baş örtüyünə heç bir dəxli yoxdur” cavab verib. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün ilahiyyatçı Mirhəmid Məmmədova müraciət etdik. - Read more [...]

Hicabın hamı tərəfindən qəbul olunmasına dair dəlil nədən ibarətdir?

zehra-yolu.com Cavab: Hicab ayəsi qadınların şəxsiyyəti və kimliyidir. Bir az geniş açıqlama verməyə məcburuq. Qərbdə qadınları çılpaqlaşdırıb onların üzərindəki geyimi çıxartdılar. Nəticədə qadının özü diqqəti cəlb edərək donuz simalı həvəsbazların ayaqları altında əzildi və qadının şəxsiyyət və mənliyi öz dəyərini itirdi. Öz dəyərini itirmiş şəxsiyyət də artıq diqqəti cəlb etmir. Amma ilahi İslam məktəbində isə qadının şəxsiyyəti diqqəti Read more [...]

Hicab Allahın haqqıdır yoxsa insanın?

zehra-yolu.com Ayətullah Cavadi Amuli hicabla bağlı əhəmiyyətli nöqtələrə toxunub İslamazeri.az İran mətbuatına istinadən verdiyi xəbərə görə, tanınmış İslam alimi Ayətullah Cavadi Amuli hicab barəsində bunları deyir: "Qadınlar bunu tam formada dərk etməlidirlər ki, hicab yalnız onun özünə, həyat yoldaşına və ya ailəsinə məxsus olan bir məsələ deyil ki,  “mən öz haqqımdan keçirəm” və ya “mən ailəmin hicabsız olmağına razıyam” deyərək bu haqqdan Read more [...]

Ayətullah Sistani: Hicab haqqında suallara cavab

zehra-yolu.com Sual: Hicab, dinin zəruri məsələlərindən hesab olurmu? Ona qarşı etinasız olanların hökmü nədir?   Cavab: Hicab şəriətin vacib məsələlərindəndir və Quranda da gəlmişdir. Amma bu aydın məsələyə diqqət etmədən hicabı inkar etmək, peyğəmbərliyin inkar olunması deyil. Lakin, hicaba qarşı etinasız olmaq günahdır.   Sual: Əgər qadın talaq və hicab arasında qalsa hansını seçməlidir? Cavab: Talağı seçməlidir və heç bir şəraitdə hicabı Read more [...]

Doktor Əli Şəriəti- Hicab

zehra-yolu.com Bütün ata-anaların müştərək bir xüsusiyyəti vardır. Onlar dini elə təbliğ edirlər ki, sanki şeypuru tərsinə üfürürlər. Onlar gənc nəslə bu sayaq məsləhət verirlər. Sanki həkim dodağı yaralı xəstəyə “Yaralanma!”, “Yaranın filan zərərləri var!” deyir. Bu sözlərin faydası varmı?! Sözsüz ki, əvvəlcə xəstəliyi yaradan səbəblər müəyyənləşdirilməlidir. Gənc nəslin düçar olduğu mənəvi böhranın kökləri tapılmalıdır. Uşağa Read more [...]

Hicabsızlıq və qətl

zehra-yolu.com Qətldə ittiham olunan bir cavanı tuturlar. Ondan, nə üçün bu iyrənc əməli gördüyünü soruşurlar. Cavabında deyir: "Subay oğlan idim. Min bir zəhmətlə orta məktəb şəhadətnaməmi alaraq universitetə qəbul oldum." Orada gözüm universitetin həyətində və auditoriyasında gəzib-dolaşan, deyib-gülən, və əslində heç bir şeyə riayət etməyən gözəl-hicabsız qızlara düşdü. Mən də cavan bir oğlan, yavaş-yavaş onlarla dostlaşmağa başlayaraq çox məharətlə Read more [...]

Qadın üçün ən yaxşı şey- Hicab

zehra-yolu Qadın üçün hər şeydən mühüm hicab və iffətdir. O, öz şəxsiyyətini dərk edəndə oyun-oyuncağa, alış-veriş əşyasına çevrilməz, öz gözəlliyini çirkin adamların tamaşasından qoruyub saxlayar və yalnız ərinə məxsus olar. İslam hicabı və iffətli olmaqla, təlaq və ayrılıq, qeyri-şəri əlaqələr, ana bətnindəki uşaqların siqtinin (vaxtsız salınmasının), uşaqların başsız qalmasının və onlarla digər fəsadın qarışısı alınar. Hicab mədəni Read more [...]