Bölmənin adı: Ədəbiyyat

Zeynəb xanım (s.ə) (Şeir)

zehra-yolu.com Ey Əlinin zinəti, gənci-vüqar Zeynəb xanım, Həzrəti Zəhra-gülü, qəlbi-qubar Zeynəb xanım. Kərbəladə mən gözəllikdən səva şey görmədim! Kəlməsi ta həşrəcən dildə şüar Zeynəb xanım. Sən Hüseynin, sən Əbəlfəzlin tükənməz səbrisən, Şiələrçün iftixarsan, iftixar, Zeynəb xanım. Həqqi ifşa etməyi Mövla Əlidən dərs alıb, Ol Əli tək həqqi etdin aşikar, Zeynəb xanım. Kim əl açsa, məhzərindən naümid dönməz Read more [...]

Səs düşdü əhle- aləmə mahe əza gəldi

zehra-yolu.com Səs düşdü əhle- aləmə mahe əza gəldi, Ey Kərbəla, amadə ol, şahe-hüda gəldi. Mahi-Məhərrəmdir sənin dəştin olub gülşən, Mənzil edib səndə Hüseyn, ey vadiyi-iymən, Qoyma Fəratə əl tapa birəhm dövri-düşmən, Bir karivan mehman sənə, ey Kərbəla gəldi. Dəryayi-rəhmətdən çıxıb bir gövhəri-almas, Hətta ola bilməz ona tay Xızrlan İlyas, Zülmətə nur əfkən salub bədrüd-duca Əbbas, Nəsrun minəllah pərçəmli sahib-liva gəldi. Qoydu Read more [...]

Həzrət Xomeyni: Eşq qibləsi

zehra-yolu.com Meyxanəni açmaq gərək, gül fəslidir, gəlmiş bahar, Baş endirmək ol səmtə ki, aşiq onu qiblə sayar. Sübhün nəsimi bağdakı aşiqlərə müjdə verər, Könlündə yer vermə, iki dünyada hər nemət ki, var. Indi ki, sərvin yam-yaşıl əndamına əl çatmayır, Məcnun söyüd baş endirib, aşiq əli ondan tutar. Könlüm əgər gülüzlülər eşqində qəm dəryasıdır Meydə əlac axtarmalı, sağər meyə çarə tapar. Indi əgər əl çatmayır gül bağının damanına, Bir Read more [...]

Yenə düşübdü başıma həvaye-Kərbəla, Hüseyn!

zehra-yolu.com Yenə düşübdü başıma həvaye-Kərbəla, Hüseyn! O altıguşə qəbrivə atam-anam fəda Hüseyn! Rəvadı şiələr məgər yana sənin fəraquvə, Yanır ürək, alovlanır düşəndə iştiyaqivə, Nolur nəsib ola, gələk o xoşnuma rəvaqivə, Geyək qara, məhərrəmi tutaq sənə əza,Hüseyn! Sənin qapında seyyida nolur ki, imtiyaz alaq, Nəsib ola ziyarətin əzəlcə bir cəvaz alaq, Gedək ürəkdə möhnətun fəratə dəstəmaz alaq, Deyək əzize-Fatimə, zəbihe Read more [...]

Məhəmməd Füzulinin “Ya Əli” qəzəli

zehra-yolu.com Əzbər olmuşdur dilimdə şanlı namın, ya Əli! Mən kiməm, aləmdə bir kəmtər qulamın, ya Əli! . Şükr ola Allahə kim sayə salıbdır başimə, Dövləti-iqbal ilə lütfi-müdamın, ya Əli! . Müshəfi-həqdə olan hər hikmətin mənasıdır, Hikmətin kani olan hər bir kəlamın, ya Əli! . Kim nəcat istər Qiyamətdə, gərəkdir saxlaya, Taəti-həqq tək həmişə ehtiramın, ya Əli! . Cümlə insanlar, mələklər Kəbə tək məbəd sanar, Hər yerin kim orda Read more [...]

Tərk edir, az qalır Hüseyn, tirə cahanı Zeynəbin

zehra-yolu.com Tərk edir, az qalır Hüseyn, tirə cahanı Zeynəbin, Gözləri axtarır səni, Fatimə canı, Zeynəbin. Əlli beş ildi sayəndə daldalanmışam, Eşqinə dəstgir olub şəhərləri dolanmışam, Şəmi yanıb xəmuş olar, mən ki, həmişə yanmışam, Əlli beş ildə sönməyib suzi nihanı Zeynəbin. Az qalır yumulmağa əşk təri axan gözüm, Meylə qüssə sürməsin kipriyinə yaxan gözüm, Qətligahında nəşinə həsrətilə baxan gözüm, Müntəzirindi didə əşk Read more [...]

Peyğəmbərin (s) Meracı

zehra-yolu.com Gecənin bir aləmi o günəş göydə yandı, Aləmi nurlandıran məşəli alovlandı. Fələk gəcavəsinə göz olmuşdu gözüylə, Ay, Zöhrə məşəlini gəzdirirdi özüylə. Yeddi iqlim, altı səmt, dörd cəhət öz yerində, Kainatın özü, də, yox oldu nəzərində. Gündüzün ürəyini həsrəti oda yaxdı, Gecənin qulağına vüsalı sırğa taxdı. Düşməninin gözləri gedən zaman yuxuya, Yuxunu cilovladı o, ülvi bir duyğu yad. Dünyanın qəfəsində qəlbi Read more [...]

Aşiqinəm Ya Zeynəb!!

zehra-yolu.com

Aşiqinəm Ya Zeynəb,
Səndə var əxlaq, səndə var ədəb.
Vurgununam Ya Zeynəb,
O qədər ki,ismini etdim özümə ləqəb.
Xanım Rüqəyya edəndə tələb,
Atasının kəsilən başını
Islandı yanaq, titrədi ləb.
Sən axıtdın göz yaşını.
O zaman eylədin fəryad,
Tanrıdan dilədin imdad
Qan aglayır qəlb Ya Zeynəb
Hüseynin yoxluğudu buna səbəb.
Fəda olsun sənə Bu qəlb
Vurgununam Ya Zeynəb!!

Xanım Zeynəb Vurğunu

Еy ömr gülşənində güli-Mustəfа, Həsən! -Məşədi Kаmil Sərbəndi

zehra-yolu.com Еy ömr gülşənində güli-Mustəfа, Həsən! Еy dəhr zülmətində məhi-Murtəzа Həsən! Mövlа еvinin yох idi sənsiz şətаrəti, Sən bəхş еlədin bu еvə ilkin səаdəti, Vаllаhi ki vаr səndə Rəsulun əlаməti, Еy bəndi-dili-Həzrəti-Хеyrünnisа, Həsən! Qəlbində qаldı niyyəti bədхаh ədulərin, Həq qıldı qаrа hər iki аləmdə rulərin, Kəsdi gəlişin əhli-fəsаd güftügulərin, Еtdi əbədi dərdü qəmə mübtəlа, Həsən! Cümlə Read more [...]

Təvəssül minacatı (A.A.Bakıxanov)

zehra-yolu.com Xudaya, gəlib dərgahıva bir əbdi miskin, Zəlili- natəvan bir zari- ğəmgin. Bihəqqi- Mustafa şahənşahi- din Əğisna! Ya Ğiyasəl - Mustəğisin.* İmamım çün Əliyyi- Murtəzadır, Muəynim Fatimə, Xəyrin- Nisadır. Qabağında dəlilim Müctəbadır Əğisna! Ya Ğiyasəl Mustəğisin. Qalan nəşi yer üstə xar üryan, Olan öz qanına meydanda qəltan. Bihəqqi- şahi- məzlum, ləbi-ətşan Əğisna! Ya Ğiyasəl Mustəğisin. Yoxudur bir nəfər ənsari, Read more [...]

Olmasaydı bir adın ya Rəbb, “Rəhmanirrəhim”

zehra-yolu.com Olmasaydı bir adın ya Rəbb, “Rəhmanirrəhim”, Bizdə nə iman olardı, nə “siratəlmüstəqim”. Cümlə mövcudatə Rəhmansan, sənə həmta hanı? Harda bir rəhmi olan varsa, keçib səndən rəhim. Ədl ilə səkkiz qapı açdırmısan rizvanə sən, Qəhrin azdır ədldən, bir qapı əskikdir cəhim. Ədl ilə təqsim edərsən rövzeyi rizvanı sən, Şübhəsiz təqsiri var, kafər oolubsa müttəhim Səndən özgə kimsəyə ümmidi yoxdur könlümün, Hər Read more [...]

Zəhra gözünün nuru çıraqbanıdı Zeynəb

zehra-yolu.com Zəhra gözünün nurü çıraqbanıdı Zeynəb, Bir qəlbü ciyərparəsidir, canıdı Zeynəb. Taətdə yetib Fatimə ən ali məqamə, Həqqin ona bəxş etdiyi ehsanıdı Zeynəb. Bir kmsə Hüseynə belə göz yaşları tökməz, Dərd ilə yanan şəm'i-şəbistanıdı Zeynəb. Dünya evinin süfrəsinin dərddi təamı, Ən acı olan loxmaya mehmanıdı Zeynəb. Sidq ilə çağır ki, odur aləmdə əlacın , Hər dərd ki, var, çarəsi, dərmanıdı Zeynəb. Daməndə Read more [...]

Dünyaya şəfəqlər kimi tanrım səpələnmiş, Qəlbin gözü yanmasa, görünməz gözə Allah

zehra-yolu.com İdrakda yol açmış gecədən gündüzə Allah, Güldürməsən öz könlünü, gülməz üzə Allah. Dünyaya şəfəqlər kimi tanrım səpələnmiş, Qəlbin gözü yanmasa, görünməz gözə Allah. Allah! Bilirik cism deyil, bəs nədir Allah? Ən yüksək olan haqda, həqiqətdir Allah. Dondunsa təkamül və gözəllik qabağında, Dərk et bu, təəccübdə, bu heyrətdədir Allah. Bildik, bilirik, gizlidir insandakı qüdrət, Hər kəs onu fəhm etməsə, acizdir o, əlbət. İnsanın Read more [...]

Get Əbülfəz bu Hüseynə səni qurban elədim

zehra-yolu.com Get Əbülfəz bu Hüseynə səni qurban elədim, Bəslədim sərvi qəddün azimi meydan elədim! Bu Hüseyn sibti Nəbidir sən ona rəsmi qulam Sənə rayət budu şahən şahi dövranı imam Budur aləmlər içində səbəbi nəzmi-nizam Bu Hüseynə səni mən xadimi dövran elədim. Mümkün olduqca gətir abi sərin xeymələrə Ta ola bəlkə təsəlli hərəmi teşnələrə Xidmət eylə nə qədər vardı canun nəcmlərə Səni səqqayi Hüseyn höccəti Sübhan elədin. Əkbər Read more [...]

Kimdir Əli ? (Şeir)

zehra-yolu.com Gözünü aç, gör ey Talib, Əlidir do kanə sərvər, Muhəmməd mədəni - kandır, Əlidir qiyməti gövhər. Muhəmməd elmə kan oldu, Əli nitqi bəyan oldu, Ona sirlər bəyan oldu, Əlidir xaçeyi - qənbər Əlidir cümlənin canı, Muhəmməddir onun kanı, Həqiqətdir Əli şanı, Əlidir yarı Peyğəmbər. Həzəran cümlə cunbuşlər, Əli əmr eyləsə işlər, Varır yaylar, gələr qışlar, Əlidir cismi can pərgər. Əli əvvəl, Əli axir, Əli batin, Əli Read more [...]

Mən əzəldən nuri paki Müstəfanı sevmişəm

zehra-yolu.com

Mən əzəldən nuri – paki – Müstəfanı sevmişəm,
Şahi mərdan, şiri yəzdan Mürtəzanı sevmişəm.

Yox mənim canimdə qorxu atəşi niranidən,
Çün Həsən, xummi Hüseyni, Kərbəlanı sevmişəm.

Rəhnümadur cümlə iman əhlinə Zeynül İbad,
Baqiri Cəfər, Əli, Musa, Rizanı sevmişəm.

Həm Təqidir, həm Nəqidir, həm imami Əskəri
Ey Füzuli, sidq ilə Sahibzamanı (s) sevmişəm.

Məhəmməd Füzuli

Gəldi Aşura, Hüseynim!

zehra-yolu.com Bizə sən ağlamalıykən, sənə biz yas tuturuq, Yası da, matəmi də əqlimizə xas tururuq Gəldi aşura, Hüseynim! Gəldi Aşura, Hüseynim, yenə matəm günüdür, Bizə rəhbərlik edənlər bizi zindana yığır. Əhli möminlər üçün qüssə günü, qəm günüdür, Bir tərəfdən də bizi rəhbərimiz cana yığır. Döyərək sinəyə uğrunda fəqan eyləyirik, Qanayan könlümüzü dərdə məkan eyləyirik. Sən Yezid üstünə getdin, edərək zülmə qiyam Bizə Read more [...]

Məhərrəm ayıdır, ağlayaq gərək!

zehra-yolu.com Geyinib yenə də biz qaramızı Məhərrəm ayıdır, ağlayaq gərək! Yusun göz yaşımız günahımızı Məhərrəm ayıdır, ağlayaq gərək! Bəzən insan ağlar öz zillətindən, Bəzən insan ağlar məhəbbətindən, Bəzən də Hüseynə (ə) sədaqətindən Məhərrəm ayıdır, ağlayaq gərək! Bir ağlamaq var ki, ruha qidadır, Bir ağlamaq da var Haqqa nidadır Niyyəti qürbətdir, vaxtı ədadır Məhərrəm ayıdır, ağlayaq gərək! Ağlamaq gözlərin Read more [...]

Vüsal eşqilə düşmüşdür vətəndən dərbədər ahu

zehra-yolu.com Vüsal eşqilə düşmüşdür vətəndən dərbədər ahu, Duyub yar ətrini çöllər gəzər axşam-səhər ahu. Sudan su inciməz damcı düşəndə damcı üstündən, Məvəddət məşqin etməkçün gələr dünyaya hər ahu. Elə zənn etmə göz dikmiş yerə,boynu bükük durmuş, Gözündən düşməyən bir kölgədən çəkməz nəzər ahu. Xumar gözlər ləbaləb qan, nəfəs təng,durmadan qaçmış, O səhradan bu səhraya yetirməkçün xəbər ahu. Vəfa zəhrilə Read more [...]

Mən səni sevirəm, Rəsulallahım! (Vüqar Rahi)

zehra-yolu.com Sənə min yol salam, min yol salavat, Ey varliq səbəbi, eşqiylə həyat Bəxş edən hər kəsə, şahi-məxluqat! Sənə bir ərzim var, iznin var isə, Qoy səninlə bahəm duysun kainat. Mən səni sevirəm, RəsulAllahım! Bilirəm, olduqca xətalarım var, Bilirəm, olduqca günahlarım var. Bununla yanaşı, unutma, ey yar, Məni daşlasa da bir zaman səni Məkkə çöllərində daşa basanlar, Mən səni sevirəm, RəsulAllahım! Bağışla, qapina gəlmişəmsə gec, Ümmətin Read more [...]

O gün Ali Əbayə edib çün nəzər Əbbas

zehra-yolu.com O gün Ali Əbayə edib çün nəzər Əbbas Düşüb şövqi qitalə o miri hünər Əbbas * * * * * * * * * * Hüzuru şahi dinə, yetişdi çun Ələmdar Edib busə əyağin dedi: Ey şəhi Əbrar! Mənə izni ver axir, əya aləmə Sərdar! Gətirdi məni təngə, bu gün firqeyi əşrar Fəda qəddinə Əbbas, əya şahi kərəm kar! Rəvadür mənə teşnə, qıla qövmi dil azar Uzun qollarım aya, görürsən nə zaman kar! Gərək gəlsün əlimdən, bu gün təngə bu kuffar Edib Read more [...]

Mövludi Imаm Hüsеyn (ə)

zehra-yolu.com Yеnə hər аndа, еy könlüm sеvincdən bir əlаmət vаr, Bəzənmiş özgə zövq ilə nə qədri sərvqаmət vаr Yеnə hаnsı хəbərdən şаdlıq еylər böylə аriflər Bütün üzlərdə bахsаn həm lətаfət, həm məlаhət vаr. Bu gün əhli-ətаlərçün gəlibdir mücdə cənnətdən, Bu gün dəryаyi-rəhmətdən böyük lütfü inаyət vаr Bu gün bаyrаm еdər göydə mələklər yеrdə insаnlаr Bu gün аli-əbаnın gülşənində bir tərаvət Read more [...]

Adı hər yеrdə оlub həkk-könüllər şahıdır, Döndəribdi qədəmi dəhri gülüstanə Əli

zehra-yolu.com Gəlməyib kimdi dеyən Azərbaycanə Əli, Qədəmin çünki qоyub dəhridə hər yanə Əli. Оlma qafil ki, Imam cümlеyi-dünyanı gəzib, Həmi mеracda оlub Əhmədə həmxanə Əli. Harda bir məzlum əgər оlsa yеtər imdadə, Qalmaz aləm ara bir dərdliyə biganə Əli. Sidqilə «Nadi-Əli söylə ki, оlsun köməyin, Baharı bəxş еliyər fəsli-zimistanə Əli. Adı hər yеrdə оlub həkk-könüllər şahıdır, Döndəribdi qədəmi dəhri gülüstanə Əli. Aləmin Read more [...]

Həzrəti-Fatimə məxluqa səbəb-illətdir, Həm bu dünyayə, həm üqbayə Xanım zinətdir

zehra-yolu.com Həzrəti-Fatimə məxluqa səbəb-illətdir, Həm bu dünyayə, həm üqbayə Xanım zinətdir.     Həm Əli, həm o Xanım Fatimə, həm də Həsəneyn, Ümmətin sevməsi vacib deyilən itrətdir.       Ya Xanım Fatimə, ya ayeyi-Quranın özü,   Fərqi yox – eyni əmanətdi, həmin ayətdir.       Nabinadən belə öz iffətini hifz eləyib,   Çün hicab sahibidir, rəmzi-həya, iffətdir.       Xeyli Read more [...]