Bölmənin adı: Ziyarətnamələr

Həzrət Zəhranın (s.ə) ziyarətnaməsi

zehra-yolu.com Ya mumtəhənətum-təhənəkil-lahul-ləzi qəblə ən yəxluqəki fəvəcədəki ləmam-təhənəki sabirətən və zəəmna ənna ləki əvliyau və musəddiqunə və sabirunə li-kulli ma ətana bihi əbuki səlləllahu ələyhi və alihi və əta bihi vəsiyyuhu fə inna nəsəluki in kunna səddəqnaki illəl-həqtina bitəsdiqina ləhuma linubəşşirə ənfusəna biənnə qəd təhurna bivilayətikə. Və müstəhəbdir bunu oxuya: Əssəlamu ələyki ya bintə rasulillahi, Əssəlamu Read more [...]

Nahiyeyi Müqəddəsə ziyarəti

zehra-yolu.com Salam olsun Allahın yaratdıqları içindən seçilmiş Adəmə. Salam olsun Allahın vəlisi və seçilmişi Şeysə. Salam olsun Allah höccətini bərpa edən İdrisə. Salam olsun duası qəbul olunmuş Nuha. Salam olsun Allah tərəfindən çoxlu köməklər alan Huda. Salam olsun Allahın kəramət tacı bağışladığı və böyük saydığı Salehə. Salam olsun Allahın xüsusi dostluq etdiyi İbrahimə. Salam olsun Allahın behişt qurbanlığı fəda etdiyi və onu Read more [...]

Əimmeyi-Bəqi ziyarəti

zehra-yolu.com “Əssəlamu ələykum əimmətəl-huda. Əssəlamu ələykum əhlət-təqva. Əssəlamu ələykum əyyuhəl hucəcu əla əhlid-dünya. Əssəlamu ələykum əyyhəl-quvvamu fil-bəriyyəti bil-qisti. Əssəlamu ələykum əhləs-səfvəti. Əssəlamu ələykum alə Rəsulillah. Əssəlamu ələykum əhlən-nəcva. Əşhədu ənnəkum qəd bəlləğtum və nəsəhtum və səbərtum fi mərzatillah. Və kuzzibtum və usiə iləykum, fəğəfərtum. Və əşhədu ənnəkumul-əimətur-raşidunəl-muhtədun. Read more [...]

Fatimeyi Zəhra (ə)-ın ziyarəti

zehra-yolu.com “Əssəlamu ələyki ya bintə Rəsulillah. Əssəlamu ələyki ya bintə Xəlilillah. Əssəlamu ələyki ya bintə Nəbiyyillah. Əssəlamu ələyki ya bintə həbibillah. Əssəlamu ələyki ya bintə əfiyyillah. Əssəlamu ələyki ya bintə Əminillah. Əssəlamu ələykə ya bintə xəyri xəlqillah. Əssəlamu ələyki ya bintə əfzəli ənbiyaillahi və rusulihi və məlaikətihi. Əssəlamu ələyki ya bintə xəyril-bəriyyəh. Əssəlamu ələyki ya səyyidətə nisail aləmin. Əssəlamu Read more [...]

Həzrət Məsumə (ə) və ziyarəti haqqında hədislər

zehra-yolu.com Xanım Fatimeyi-Məsuməni (s.ə) ziyarət etmək üçün əhli-beytdən bir çox hədislər nəql olunmuşdur ki, onların bəzisini nümunə olaraq sizin nəzərinizə çatdırırıq. 1. Qazi Nurullah imam Sadiqdən (ə) belə nəql edir: انَّ للهِ حرما و هو مكّه، الا إنَّ لرسول الله حرما و هو المدينه انّ لأميرالمؤمنين حرما و هو الكوفه، ألا و إنَّ قم الكوفه الصغيرة، ألا إن للجنة Read more [...]

Peyğəmbərin babası Əbdül Mütəllibin ziyarəti

zehra-yolu.com Əssəlamu ələykə ya səyyidəl-əbta. Əssəlamu ələykə ya mən nadahu həniful-ğəybi bi əkrəmi nidain. Əssəlamu ələykə yəbnə İbrahiməl-Xəlil. Əssəlamu ələykə ya varisəz-zəbihi İsmail. Əssəlamu ələykə ya mən əhləkəllahu biduaihi əshabəl-fil; və cəələ kəydəhum fi təzlil; və ərsələ ələyhim təyrən əbabil; tərmihim bihicarətin min siccil; fəcəələhum kəəsfin məkul. Əssəlamu ələykə ya mən təzərrəə fi hacatihi iləllahi və təvəssələ Read more [...]

Məkkeyi Mükərrəmədə olan mütəbərrik məzarların ziyarəti

zehra-yolu.com Məkkə qəbiristanlıqları haqqında qısa izahat: Pak və məsum imamlar və dini rəhbərlərin bizə tövsiyə etdikləri faydalı və bəyənilmiş əməllərdən biri də onların şərif qəbirlərini ziyarət etməkdir. Bu əsasla ki, onlar Məkkə qəbiristanında dəfn olunublar və möhtərəm hacılar gəlib onların qəbirlərini yaxından və ya uzaqdan ziyarət etməklə fezyə çatırlar. Onları xatırladırıq: 1. Əbu Talib qəbiristanlığı. Bu qəbiristanlığa “Hücün” Read more [...]

Abbas ibni Əbdül Mütəllibin və Fatimə binti Əsədin ziyarəti

zehra-yolu.com ABBAS İBNİ ƏBDÜL MÜTTƏLİBİN ZİYARƏTİ Əssələlamu ələykə ya səyyidəna, ya Əbbasu, ya əmmə Rəsulillah. Əssəlamu ələykə ya əmmə Nəbiyyillah. Əssəlamu ələykə ya əmmə Həbibillah. Əssəlamu ələykə ya əmməl-Mustafa. Əssəlamu ələykə ya səyyidənəl-imamul-Həsənul-Muctəba. Əssəlamu ələykə ya səyyidənəl-İmamul-Baqiru. Əssəlamu ələykə ya səyyidənəl-İmamu Cəfərus-Sadiqu. Əssəlamu ələykə ya ya Əhlə-bəytin-nubuvvəti və mədinər-risaləti. Read more [...]

Aşura ziyarəti

Zehra-Yolu AŞURA ZIYARƏTININ ƏRƏB DILINDƏ OXUNUŞU Əs-salamu ələykə ya Əba Əbdillah. Əs-səlamu ələykə yəbnə Rəsulillah. Əs-səlamu ələykə yəbnə Əmiril-mumininə vəbnə Səyyidil-vəsiyyin. Əs-səlamu ələykə yəbnə Fatimətə səyyidəti nisail-aləmin. Əs-səlamu ələykə ya sarəllahi vəbnə sarih, vəl-vitrəl-məvtur. Əs-səlamu ələykə və ələl-ərvahilləti həllət bifinaik, ələykum minni cəmiən səlamullahi əbədən ma bəqiytu və bəqiyəl-ləylu vən-nəhar. Read more [...]

ŞƏHİDLƏR QƏBRİNİN ZİYARƏTİ

Zehra-Yolu  Həzrət imam Sadiq (ə) buyurub: «Mədinədə getmək, görmək, namaz qılmaq, və habelə əhd və peyman bağlamağa layiq olan qəbrlərdən bir də Həmzə (rə) və şəhdlərin qəbrlərindən ibarətdir».  Həzrət imam Sadiq (ə) buyurub: «Bizə belə çatmışdır ki, Həzrət Peyğəmbər (s) şəhidlərin qəbrinə getdikdə belə deyirdi: «Əssəlamu ələykum əlykum bima səbərtum fənimə uqbəd-dar».  Həzrət imam Sadiq (ə) buyurub: «Həzrət Fatimə (ə) hər Şənbə Read more [...]

İMAM HÜSEYN (Ə)-IN TÜRBƏTİ VƏ AŞURA ZİYARƏTİNİ OXUMAQ

selam (16) 1-Allah-taala Öz pak və müqəddəs zatına and içmişdir ki, hər kəs imam Hüseyn (ə)-ı Aşura ziyarətini – istər yaxından, istərsə də uzaqdan – oxumaqla ziyarət etsə, onun ziyarətini qəbul edəcəkdir. 2-Hər kəs onu (İmamın haqqına arif olan halda) oxusa, behiştə daxil olar. 3-İmam Sadiq (ə) Səfvana buyurmuşdur: “Hər kəs bu ziyarəti oxusa, hacətləri rəva olunar.” 4-Hər kəs bu ziyarəti, onun fəzilətli vaxtında – sübh namazından sonra və gün Read more [...]

İMAM MƏHƏMMƏD BAQİR (əleyhissalam)-IN ZİYARƏTİ

Əssəlamu ələykə əyyuhəl-Baqiru bi ilmillah. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-fasihu ən dinillah. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-mubəyyinu lihökmillah. Əssəlamu ələykə əyyuhəl qaimu bi qistillah. Əssəlamu ələykə əyyuhənnasihu liibadillah. Əssəlamu ələykə əyyuhəddai iləllah. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-həblul-mətin. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-fəzulul-lubin. Əssəlamu ələykə əyyuhənnurus-sate. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-bədrullamiə. Əssəlamu ələykə Read more [...]

VARİSİN ZİYARƏTİ

Əssəlamu ələykə ya varisə Adəmə səfvətillah. Əssəlamu ələykə ya varisə Nuhin nəbiyyillah. Əssəlamu ələykə ya varisə İbrahimə xəlilillah. Əssəlamu ələykə ya varisə Musa kəlimillah. Əssəlamu ələykə ya varisə İsa ruhillah. Əssəlamu ələykə ya varisə Muhəmmədin həbibillah. Əssəlamu ələykə ya varisə Əmiril-mumininə ələyhis-səlam. Əssəlamu ələykə yəbnə Muhəmməd əl-Mustəfa. Əssəlamu ələykə yəbnə Əliyy əl-Murtəza. Əssəlamu Read more [...]

“ŞÜHƏDAYİ-ÜHÜD” QƏBİRİSTANLIĞI

Hicrətin üçüncü ilində, Mədinə şəhərinin şimalında yerləşən “Ühüd” dağının ətəyində müsəlmanlarla kafirlər arasında qanlı döyüş başlayır. İlk əvvəl müsəlmanlar qalib gəlirdilər. Lakin sonrakı mərhələdə İslam qoşununda özbaşınalıq yarandı, bəzi müsəlmanlar Peyğəmbərin əmrindən çıxaraq itaətsizlik etdilər ki, bunun da axır-aqibəti çox acınacaqlı oldu. Belə ki, 70-dən çox müsəlman bu müharibədə şəhid oldu. Həzrət Həmzə Read more [...]

BƏQİDƏ DƏFN OLUNMUŞ İMAMLARI ZİYARƏT ETMƏK QAYDASI

Həzrət imam Baqir (ə) və ya Sadiq (ə) buyurub: «Bəqidə dəfn olunmuş imamlar (ə)-ın qəbrlərinin ziyarətinə getdikdə, onların qəbrlərinin yanında durub, qibləni arxada, qəbri isə qarşında qərar verərək belə de: «Əssəlamu ələykum əimmətəl-huda, əssəlamu ələykum əhləl-birri vət-təqva, əssəlamu ələykum əyyuhəl-hucəcu əla əhlid-dünya, əssəlamu ələykum əyyuhəl-qəvvamunə fil-bəriyyəti bil-qisti, əssəlamu ələykum əhləs-əsfvəti, əssəlamu Read more [...]

İMAM RİZANIN (Ə) ZİYARƏTİNDƏN SONRA OXUNAN DUA

"Töhfət üz-zair" kitabında yazılmışdır: Şeyx Mufid nəql edir ki, İmam Rizanın (ə) ziyarət namazından sonra bu duanın oxunması müstəhəbdir. Əllahummə inni əsəlukə ya Əllahud-daimu fi mulkih. Əlqaimu fi izzih. Əlmutau fi sultanih. Əlmutəfərridu fi kibriyaih. Əlmutəvəhhidu fi dəymumiyyəti bəqaih. Əladilu fi bəriyyətih. Əlalimu fi qəziyyətih. Əlkərimu fi təxiri uqubətih. İlahi hacati məsrufətun iləykə və amali məvqufətun lədəyk. Və kulləma Read more [...]

EY BƏQİ! Ey Fəryadlar Dəryası!

Ey Bəqi, ey fəryadlar dəryası! Ey Bəqi, ey şiələrin ümid yeri! Bəqinin hekayəsi, qürbət və qəriblik hekayəsidir: İslam qəribliyinin hekayəsi. Bu sirri kimə deyim ki, İslam, Peyğəmbərin (s.a.v.v.) şəhərində qəribdir? Bu hekayəni dərdimi bilənlər və Bəqi aşiqlərindən başqa kimə deyim ki, heç kəsdə bu dərdi eşitmək taqəti yoxdur. Ey göz yaşım, mənə rüxsət ver, rüxsət ver əsrlərdir sinəmdə gizlədiyim bir sirri danışım, o sirri ki, bu Read more [...]

İMAM ZEYNƏL-ABİDİN (əleyhissalam)-IN ZİYARƏTİ

Əssəlamu ələykə ya Zəynəl-Abidin. Əssəlamu ələykə ya zeynəl-mutəhəccidin. Əssəlamu ələykə ya imaməl-muttəqin. Əssəlamu ələykə ya vəliyyəl-muslimin. Əssəlamu ələykə ya qurrətə əynin-nazirinəl-arifin. Əssəlamu ələykə ya vəsiyyəl-vəsiyyin. Əssəlamu ələykə ya xazinə vəsayəl-mursəlin. Əssəlamu ələykə ya zəvəl-mustəvhişin. Əssəlamu ələykə ya nurəl-müctəhidin. Əssəlamu ələykə ya siracəl-murtazin. Əssəlamu ələykə ya zəxirətəl-mutəəbbidin. Read more [...]

İMAM HƏSƏN-MÜCTƏBA (əleyhissalam)-IN ZİYARƏTİ

“Əssəlamu ələykə yəbnə Rəsulillah. Əssəlamu ələykə yənbə Nəbiyyillah. Əssəlamu ələykə yəbnə Əmiril-muminin. Əssəlamu ələykə yəbnə Fatimətəz-Zəhra. Əssəlamu ələykə yəbnə Xədicətəl Kubra. Əssəlamu ələykə ya həbibəllah. Əssəlamu ələykə ya Səfvətəllah. Əssəlamu ələykə ya əminəllah. Əssəlamu ələykə ya huccətəllah. Əssəlamu ələykə ya nurəllah. Əssəlamu ələykə ya siratəllah. Əssəlamu ələykə ya lisanə hikmətillah. Read more [...]

MƏDİNEYİ-MÜNƏVVƏRƏDƏ HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRİN HƏRƏMİ

Bikə əfzələ şərəfi məhəllil-mukərrəmin. Əlhəmdu lillahil-ləzistənqəzəna bikə minəş-şirki vəz-zəlaləti. Allahummə fəcəl səlavatikə və səlavati məlaikətikəl-müqərrəbinə və ənbiyaikəl mursəlin, və ibadikəs-salihin. Və əhlis-səmavati-vəl-ərəzinə, və mən səbbəhə ləkə, ya Rəbbəl-aləmin, minəl-əvvəlinə vəl-axirinə, əla Muhəmmədin əbdikə və Rəsulikə və Nəbiyyikə və əminikə və nəciyyikə və həbibikə və səfiyyikə və Read more [...]

İMAM RİZANI (Ə) ZİYARƏT ETMƏYİN QAYDALARI

İmam Riza (ə) buyurur: "Hər kəs məni haqqı tanıdığı halda ziyarət etsə, mən və əcdadım Qiyamət günü ona şəfaətçi olarıq." Ziyarətimizin qəbulu və imamın (ə) bizə şəfaətçi olması üçün aşağıdakı əqidələrə malik olmağımız labüddür: 1. İmam Allahın insanlara höccəti və meyarı, Peyğəmbərin və imamların canişini və hər bir günahdan, xətadan məsum və uzaqdır. Ona görə də imama itaət hamıya vacibdir. 2. İmam Allah ilə bəndə Read more [...]

SƏFƏRƏ ÇIXANLARA TÖVSİYƏ

1. Səfərdə lazım olan diş fırçası, dəsmal, sabun, bıçaq, ip və sap, iynə, dırnaqtutan, daraq və s. bu kimi əşyaları götürmək. 2. Səfərə çıxmazdan öncə dost-tanışdan, qohum-əqrəbadan və yaxın adamlardan halallıq almaq və onlarla vidalaşmaq. 3. Quran, dua kitabı və həmin səfərə aid olan kitabları mütləq götürmək. 4. Səfər müddətində yersiz istəklərdən tamamilə uzaq olmaq. 5. Daha yaxşı və çoxlu yemək, daha münasib məkan (otaq) əldə Read more [...]

HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRİN OĞLU İBRAHİMİN ZİYARƏTİ

Əssəlamu əla Rəsulillah. Əssəlamu əla Nəbiyyillah. Əssəlamu əla həbibillah. Əssəlamu əla səfiyyillah. Əssəlamu əla Nəciyyillah. Əssəlamu əla Muhəmmədibni Əbdillah, səyyidil-ənbiyai və xatəmil-mursəlin və xiyərətillahi min xəlqihi fi ərzihi və səmaihi. Əssəlamu əla cəmiil-ənbiyai və rusulihi. Əssəlamu ələş-şühədai vəs-suədai vəs-salihin. Əssəlamu ələykə və əla ibadillahissalihin. Əssəlamu ələykə əyyuhər-ruhuz-zəkiyyəh. Əssəlamu Read more [...]

PEYĞƏMBƏRİN BİBİLƏRİNİN ZİYARƏTİ

Əssəlamu ələykuma ya əmmətəy Rəsulillah. Əssəlamu ələykuma ya əmmətəy Həbibillah. Əssəlamu ələykuma ya əmmətəyil-Mustəfa rəziyəllahu-Təala ənkuma və cəələl-cənnətə mənziləkuma və rəhmətullahi və bərəkatuh. HƏZRƏT ƏBÜLFƏZLİN ANASININ ZİYARƏTİ Əssəlamu ələyki ya zovcətə vəliyyillah. Əssəlamu ələyki ya zovcətə Əmiril-muminin. Əssəlamu ələyki ya Ümməl-bənin. Əssəlamu ələyki ya ümməl-Əbbas ibni Əmiril-mumininə Əliyyibni Read more [...]